BELGRADE Furniture Fair NOW | The New Wave & Students Added Value

BELGRADE Furniture Fair NOW | The New Wave & Students Added Value
Photo: Designed.rs /click for article in Serbian/
NODE Milica Dejanović 
BELGRADE Furniture Fair NOW 2015 finally marked its creative turn-point, with grand opening on Tuesday, and long before - under art direction of industrial designer Zoran Jedrejčić, and fresh visual branding of Peter Gregson design studio from Novi Sad, spreading through the capitol. / BEOGRADSKI Sajam nameštaja SADA 2015 konačno je obeležio svoj kreativni zaokret, svečanim otvaranjem u utorak, ali i mnogo pre toga - pod vođstvom novog umetničkog direktora, industrijskog dizajnera Zorana Jedrejčića, i svežim vizuelnim rešenjem studija Peter Gregson iz Novog Sada, koji se uspešno proširio prestonicom.
The great design exhibition, presented through eight representative spaces (Halls 1, 1A, 2, 3, 3A, 4), got filled with tasty furniture concepts (gallery) along with supporting wood industry Fair of Woodworking Machinery, Tools and Production Materials (Halls 5 and 11), B2B Business portal and the Accompanying program with lectures and presentations. / Velika izložba dizajna, predstavljena u osam representativnih oblasti (hale 1, 1A,2, 3, 3A, 4), ispunjenih ukusnim, rešenjima u oblasti nameštaja (galerija), uz upotpunjujući 53. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije (hale 5 i 11), B2B poslovni portal kao i zanimljiv Prateći program predavanja i prezentacija. / 300 exhibitors, 11 countries, highly representative companies followed by Ikea's first time appearance (Hall 4). And finally, the "Young Talents" section (Hall 3a), dominated by showcase of Balkan Design Network (Young Balkan Designers: Common Grounds selection), University of Belgrade's TMD - Faculty of Forestry, Drvo-Art technical school, Design School, and High school of Art and Design, all from Belgrade, FILUM University of Kragujevac, private schools and a number of highly talented independent young authors - students/professionals, all offering up-to-date trendy and functional products, quality concepts for a promising cooperation with the industry / 300 izlagača, 11 zemalja, važne domaće i inostrane firme, uz premijerno predstavljanje kompanije IKEA (hala 4). Konačno, IZLOŽBA TALENATA (hala 3a), uz markantne postavke Balkanske dizajn mreže (Mladi Balkanski Dizajneri: pobednička selekcija konkursa "Zajedničko tlo"), Odseka za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta -TMP Šumarskog fakulteta u Beogradu, Tehničke škole Drvo-Art, Škole za Dizajn, Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, iz Beograda, Fakulteta FILUM Univerziteta u Kragujevcu, privatnih škola, kao i samostalnih mladih i talentovanih autora - studenata/profesionalaca, uz ponudu funkcionalnog nameštaja, svežih i modernih linija, kvalitetnih ideja koji ozbiljno obećavaju i nagoveštavaju saradnju sa industrijom./
TMD Students: Now as WOOD LINE DESIGN STUDIO / With OPUS, OPSIS, PROTOS, TERCA
Among them, as added value of University of Belgrade big hopes: NODE - the beautiful table/chair setting of independent emerging artist/m.arch Milica Dejanović (TMD student and last year's Ghost Project winner), and as well OPUS, OPSIS, PROTOS, TERCA, new and originally branded collection of furniture by talented team of Uroš Janković/Vukašin Grubić, (TMD students, this year's Ghost Project winners), now as independent authors & founders of promising Wood Line Design Studio (Hall 3-Shamlica showroom) / Među njima, kako dodata vrednost mladih nada sa Univerziteta u Beogradu: NODE - originalna samostalna postavka seta stola/stolice, studentkinje odseka TMP, m.arh Milice Dejanović (nagrađena autorka Gost Project-a 2014), kao i nova i originalno brendirana postavka nameštaja OPUS, OPSIS, PROTOS, TERCA, talentovanog tima autora Uroš Janković/Vukašin Grubić (nagrađeni autori Ghost Project-a 2015), sada kao osnivači Wood Line Design Studija (hala 3, Shamlica izložbeni štand)


Main sponsorship of the event Forma Ideale / Generalni sponzor događaja je Forma Ideale
FOR MORE INFO VISIT SAJAMNAMESTAJA.RS / ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITI SAJAMNAMEŠTAJA.RS


TMD DESIGN | IKEA & THE STEP FORWARD

TMD DESIGN | IKEA & THE STEP FORWARD
International Furniture Fair in Belgrade
/November 10-15, 2015, Hall 3a, Belgrade Fairgrounds/
EXHIBITION POSTER  Prof.  Jelena T Matić, University of Belgrade
Ranked among the top of its kind event "in furniture, interior decoration and accompanying industry, in South-East Europe", Belgrade International Furniture Fair was the meeting venue for renowned manufacturers across Europe since 1963.
Ubrojen u najznačajnije događaje u oblasti nameštaja, enterijera i prateće industrije, u jugoistočnoj Evropi, Beogradski sajam nameštaja je mesto susreta renomiranih evropskih proizvođača još od 1963. godine
This year's conception is a dual step forward: The 53rd International Fair of Furniture, Equipment and Interior Decoration marks a significant turn to creativity and promotion of design - as art discipline and regarding business, and it will be held at the entire available exhibiting space, while at the same time (on November 10 – 13) the 53rd International Fair of Woodworking Machinery, Tools and Production Materials will take place in halls 5 and 11, having grown into a separate event.
Ovogodišnji koncept predstavlja dvostruki iskorak: 53. Beogradski sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije obeležava zaokret ka kreativnosti i promociji dizajna - kao umetničke discipline i jačanju poslovnog segmenta, i biće održan u celokupnom postojećem izložbenom prostoru, dok će 53. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije prerasta u zasebni događaj koji upotpunjuje ponudu.
CITY Jelena M Matic
WING Aleksandra Burda
EXHIBITION OF DESIGN, that presents faculties, schools, studios, art, design and architecture professionals and associations, will offer an exchange of ideas between designers and manufacturers, the "know-how to improve design of their products and subsequently their quality and competitiveness, as well as expand export to ever demanding international markets". This exhibition will also present University of Belgrade's Department for Technology, Management and Design of Furniture and Wood Products - TMD (Faculty of Forestry), with innovative designs made in ORACLE Workshop, under support of companies Oracal Polikarbonati, 3A, Polycasa and Xylon: WING (acoustic panel) by Aleksandra Burda, CITY (acrylic postament sets) by Jelena M. Matić, but also some older and recent very sucessful prototypes, like PISA (shelf) by Milica Nešovanović, and TERCA (acoustic table) by Uroš Janković.
IZLOŽBA DIZAJNA, kojom se predstavljaju fakulteti, stručne i umetničke škole, dizajnerski studiji, profesionalci i udruženja iz oblasti primenjene umetnosti, dizajna i arhitekture, omogućiće razmenu ideja između dizajnera i proizvođača, pružiti stručna znanja u pravcu poboljšanja dizajna proizvoda, samim tim doprineti kvalitetu i konkurentnosti, i proširiti mogućnost za izvoz na sve zahtevnija međunarodna tržišta. Na izložbi će se takođe predstaviti i Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - TMP, Šumarskog fakulteta u Beogradu, prototipovima koji su nastali tokom ORACLE radionice, uz podršku kompanija Oracal polikarbonati, 3A, Polycasa i Xylon: WING (akustični panel) Aleksandre Burde, CITY (set postamenata od akrila) Jelena M. Matić, kao i izlaganjem starijih i skorašnjih, veoma uspešnih inovacija poput PISA (police) Milice Nešovanović, i TERCA (akustični sto) Uroša Jankovića. 
TERCA Uroš Janković
For the first time, THE FAIR WILL FEATURE IKEA - the world leader in the production of furniture and equipment for living space, highlighting ENVIRONMENT & WELFARE and PLANNING WITH RESPONSE TO NEEDS taking into account local market climate as the important aspects of company's business and development, and, as well, mark the return of a number of large domestic companies to the market.
Po prvi put na sajmu, PREDSTAVIČE SE KOMPANIJA IKEA - svetski lider u oblasti proizvodnje nameštaja za stambeni prostor, kroz teme u oblasti ŽIVOTNE SREDINE I BLAGOSTANJA ZAJEDNICA i PLANIRANJA U SKLADU SA REALNIM POTREBAMA uzimajući u obzir i posebnost lokalnog tržišta, kao važnih aspekata svog poslovanja i razvoja, ujedno, sajam će obeležiti i povratak velikih domaćih kompanija. 
PISA Milica Nešovanović
Within 29.000 sqm, 50.000 visitors will experience the quality and diversity, highlighted by presentations, round tables, workshops, designers, architects, offering advice to visitors, expert magazines, etc.
Na 29.000 m2, 50.000 posetilaca će iskusiti kvalitetnu i raznovrsnu ponudu, obogaćenu prezentacijama, panelima, radionicama, kreativnim profesionalcima koji će ponuditi svoja rešenja posetiocima, stručni časopisi i dr. 
The most successful quality, innovation and design of furniture, will be awarded by the Expert Jury with the traditional Fair prizes „Golden Key“ and „Diplomas“ in nine categories.
Najuspešnija rešenja u oblasti kvaltieta, inovacije i dizajna nameštaja će biti nagrađena od strane Strućnog žirija, tradicionalnim nagradama "Zlatni kluč" i "Diplome" u devet kategorija


More info/Više informacija sajamnamestaja.rs

New Memories Regional Design Competition

Metalac Company, Mikser Organization and Balkan Design Network Announce / Kompanija Metalac, organizacija Mikser i Balkanska dizajn mreža raspisuju:
REGIONAL COMPETITION “NEW MEMORIES” FOR THE REDESIGN OF CULT MODELS OF COOKWARE AND THEIR NEW LIFE IN TODAY'S CONTEXT / REGIONALNI KONKURS “NOVE USPOMENE” / “NEW MEMORIES” ZA REDIZAJN KULTNIH MODELA POSUĐA I NJIHOV NOVI ŽIVOT U SAVREMENOM KONTEKSTU

TOPIC / TEMA

Almost every household in the territory of the former Yugoslavia, and many in the region, owned cult pieces of cookware. Some of these pieces were valuable wedding gifts, some brought greetings and memories of a beautiful trip, others we associate with our favorite treats, dear family members and important events.

The common denominator of these ever-present, everyday objects in our homes are baking dishes and pots for milk, which remind us of childhood, as well as coffee pots whose classic shape evokes the scent of the aromatic favorite drink of our mothers, neighbors and grandmothers who raised us.

Along with the increasing tempo of life, our habits at home, our relationship with our households, family, community and personal rituals are also changing, as well as the motives / messages that they communicate with our emotions, or that we want to communicate with other people.

What marks our precious moments today? What fulfills us, connects us, satisfies us?Which are our symbols, messages, heroes? What do we want to preserve, and what do we want to change? Who are we, where we come from, where are we going? What is it that we all understand in common? What do we want to remember, which new memories do we want to create? What will others remember about us, the climate, culture, sights, people? What we would like to take as a memory of us?

Gotovo sva domaćinstvа na teritoriji bivše Jugoslavije, a mnoga i u regionu, posedovalа su kultne komade posuđa. Neki od tih komada su bili vredni svadbeni pokloni, neki su nosili pozdrave i bili uspomena na lepa putovanja, drugi su nas asocirali na omiljene poslastice i vezivali za drage članove porodice i važne događaje.

Zajednički imenitelj tih uvek prisutnih, svakodnevnih predmeta u našim domovima, su šerpice i lončići za mleko koji nas podsećaju na detinjstvo, kao i džezva za kafu čiji arhetipski oblik priziva miris omiljenog aromatičnog napitka naših majki, komšinica i baka koje su nas odgajale.

Ubrzavanjem života, menjaju se i kućne navike, odnos prema domaćinstvu, porodici, zajedničkim i ličnim ritualima, ali i motivi / poruke koji komuniciraju sa našim emocijama ili koje želimo da komuniciramo sa drugim ljudima.

Šta danas obeležava naše dragocene trenutke? Šta nas ispunjava, povezuje, čini zadovoljnim? Koji su naši simboli, poruke, junaci? Šta želimo da očuvamo, a šta da menjamo? Ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo? Šta je to što svi međusobno razumemo? Šta želimo da pamtimo, kakve nove uspomene želimo da stvaramo? Šta će drugi pamtiti o nama, podneblju, kulturi, znamenitostima, ljudima? Šta bismo želeli da ponesu kao uspomenu o nama


AIM / CILJ

The competition “New Memories” aims to redesign existing cult Metalac products for everyday use:
 • by means of the modern approach to communications: proposing new color schemes - decorations on available models, applying modern graphic design (graphic symbols, text prints, patterns, etc.) 
 • by means of the design of innovative accessories (add-ons, handles, cushions, mats, and covers of different materials) that adapt existing products for new purposes and the demands of today's lifestyle and style of communication in an innovative way, while still preserving and enriching the value of original pieces. 
Konkurs „Nove uspomene“ ima za cilj redizajn postojećih kultnih Metalčevih proizvoda za svakodnevnu upotrebu:
 • kroz savremen pristup komunikacijama, predlogom novih kolornih šema (podloge i grafičke aplikacije) i dekora na ponuđenim formama, tj. aplikacijama savremenih grafičkih rešenja (grafičkih simbola, tekstualnih ispisa, paterna, itd). 
 • kroz dizajn inovativnih aksesoara (dodataka, drški, navlaka, podmetača, poklopaca od različitih materijala) koji bi postojeće proizvode na inovativan način adaptirali novim namenama i zahtevima savremenog načina življenja i stilu komunikacije, čuvajući i obogaćujući vrednost originalnih komada.
COMPETITION SUBJECT / PREDMET KONKURSA

The subject of the competition are existing classic models from the portfolio of enamel Metalac cookware that you can find at this link. The task for the competition is to design a whole collection that contains at least 5 items from the available portfolio.

Predmet konkursa su postojeći klasični modeli iz portfolija emajliranog posuđa Metalac čije forme i dimenzije možete pronaći u katalogu na ovom linku. Zadatak konkursa je osmisliti čitavu kolekciju koja sadrži najmanje 5 artikala iz ponuđenog portfolija. Rešenja je potrebno grafički prikazati putem skica, fotomontaže ili 3d simulacija, koristeći najmanje 5 modela po izboru iz kataloga kao osnovu. U slučaju primene grafičkih aplikacija na posuđe, potrebno je poštovati tehnička organičenja u dimenzijama dekora (grafičkih aplikacija) koja su data u katalogu za svaki model i veličinu u mm. 


JURY / ŽIRI

Professional jury / Stručni žiri:

Ivana Borovnjak, industrial designer (Croatia) 

Ivana Borovnjak, industrijski dizajner (Hrvatska)

Nikola Radeljković, industrial designer (Croatia)

Nikola Radeljković, industrijski dizajner (Hrvatska)

Slavimir Stojanović, graphic designer (Serbia) 

Slavimir Stojanović, grafički dizajner (Srbija)

Slobodan Jovanović Coba, graphic designer (Serbia)

Slobodan Jovanović Coba, grafički dizajner (Srbija)

Metalac team / Metalac tim:
Aleksandar Marković i Nadica Vujić Mitrović

Mikser team / Mikser tim:

Maja Lalić, architect, Mikser House Creative Director
Maja Lalić, arhitekta, kreativni direktor Mikser House-a

Jelena Matić, designer, professor at the Faculty of Forestry, University of Belgrade,Mikser Festival Talent Zone Director
Jelena Matić, dizajner, profesor na Šumarskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, direktor Talent zone Mikser festivala

SELECTION CRITERIA / KRITERIJUMI 

The jury will give particular attention to the relationship of contemporary graphics and colorful interventions given to classical forms, and innovative adaptation of the original product for today's context through the use of accessories. 
 
Suggestions for intervention must remain within the limits of feasible production (existing formats and enamelling technologies of the cookware, use of graphic applications, adding accessories of wood, textiles, cardboard, etc ..)
Solutions that favor environmental conservation and rationalization of the production process will be given special attention. 
 
Žiri će posebno vrednovati odnos savremene grafičke i koloritne intervencije prema nasleđenoj klasičnoj formi i inovativnu adaptaciju originalnog proizvoda u savremenom kontekstu, kroz primenu dodatnih aksesoara. 

Predlozi intervencija moraju ostati u okvirima izvodljive proizvodnje (postojeći oblici i tehnologija emajliranja posuđa, primena grafičkih aplikacija poštujući ograničenja u dimenzijama dekora za svaki model i njegovu veličinu data u katalogu putem linka u odeljku “Predmet konkurs”, izrada dodatnih aksesoara od drveta, tekstila, kartona, itd). 

Posebno će se vrednovati rešenja koja se svesno odnose prema očuvanju prirodne sredine i racionalizaciji procesa proizvodnje.


AWARDS / NAGRADE

FIRST PRIZE / I nagrada 
 • Monetary award* (800 EUR) 
 • Production of samples and gift set for authors 
 • Production of the limited collection and sales at the “Balkan Design Store” at Mikser House 
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016 
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory to be paid for by Metalac 
 • Novčana nagrada* (800 evra) 
 • Izrada uzoraka i poklon set za autora 
 • Proizvodnja limitirane kolekcije i prodaja u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a 
 • Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 
 • Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 
SECOND PRIZE / II nagrada
 • Monetary award* (600 EUR) 
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory to be paid for by Metalac 
 • Production of samples and gift set for authors 
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016 
 • Production of the limited collection and sales at the Mikser House Balkan Design Store
 • Novčana nagrada* (600 evra) 
 • Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 
 • Izrada uzoraka tj. poklon set za autora 
 • Izlaganje drugonagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 
 • Proizvodnja limitirane kolekcije za prodaju u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a 

THIRD PRIZE / III nagrada

 • Monetary award* (400 EUR) 
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory 
 • Production of samples and gift set for authors 
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016 
 • Production of the limited collection and sales at the Mikser House Balkan Design Store 
 • Novčana nagrada* (400 evra) 
 • Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu 
 • Izrada uzoraka tj. poklon set za autora 
 • Izlaganje trećenagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 
 • Proizvodnja limitirane kolekcije za prodaju u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a 
Special Awards / Specijalna priznanja: 
 • One-day visit to Metalac at Mikser House organized by Mikser House and Metalac 
 • Valuable gift set of Metalac cookware 
 • Jednodnevna poseta Metalcu u organizaciji Mikser House-a i Metalca 
 • Vredan poklon set posuđa Metalac 
Additional prizes awarded to all participants / Dodatne nagrade za sve nagrađene: 
 • “New Memories” exhibition of the best works submitted for the competition - Mikser House, October 2015 
 • Promotional release of the limited collection "New Memories", for sale at the "Balkan Design Store" at Mikser House starting in December 2015 
 • “New Memories” exhibition at the Mikser Festival in June 2016. 
 • Izložba „Nove uspomene“ najboljih radova pristiglih na konkursu – Mikser House, oktobar 2015. 
 • Promocija limitirane kolekcije „Nove uspomene“, početak prodaje u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a, decembar 2015. 
 • Izložba „Nove uspomene“ na Mikser Festivalu, јun 2016. 
GENERAL CONDITIONS / GENERALNI USLOVI

The competition is open to all interested designers from the territory of Southeast Europe. Participants may be individuals or groups of authors. Each applicant may submit multiple works.

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane dizajnere sa teritorije jugoistočne Evrope. Učesnici mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki aplikant može prijaviti više radova. 


DEADLINES / ROKOVI

The competition is open from 4 June to 15 October 2015.
Konkurs je otvoren od 4. juna do 15. oktobra 2015. godine

REGISTRATION AND SUBMISSION OF PROJECTS /
REGISTRACIJA I PREDAJA PROJEKATA


Participants will be able to register and submit their works by filling out the electronic form at metalac.mikser.rs by 15 October 2015 at midnight.


Interventions must be applied to available models of cookware, and shown by means of photomontages, 3D simulations, free-hand sketches, detailed graphics and accessories. Visual submissions are to be submitted by uploading a .jpg file into the electronic form.

Important note for the use of graphic symbols, texts and decor on the cookware ... add restrictions to ordinary words for decor…

Učesnici će moći da se registruju i dostave svoje radove popunjavanjem elektronskog formulara na metalac.mikser.rs do 15. oktobra 2015. u ponoć.

Intervencije je potrebno primeniti na ponuđenim modelima posuđa, a vizuelno ih prikazati putem fotomontaže, 3d simulacija, slobodoručnih skica, detalja grafike i aksesoara. Vizuelni prilozi se dostavljaju upload-om jpg fajlova u okviru elektronskog formulara.


IMPORTANT NOTES! / VAŽNE NAPOMENE!

By entering the contest, the author guarantees that the idea is his/her original creation. Any dispute arising concerning authorship is solely the responsibility of the author.

*By entering the contest and, if selected, accepting a monetary award, the author agrees that Metalac reserves the right to further use the design for promotional and potentially commercial purposes.
In all public promotions Metalac will mention the names of the authors as the creators of the conceptual designs of the awarded works.

Authors of all submitted works in the "New Memories" competition will be added to the list of authors whom Metalac may contact in the future for signing further cooperation agreements.

Prijavom na konkurs, autor garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorstva isključivo je odgovornost autora.

*Prijavom na konkurs i prihvatanjem novčane nagrade u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, autor je saglasan da Metalac zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe.

U svim javnim promocijama Metalac će navoditi ime autora kao tvorca idejnog rešenja nagrađenih radova.

Autori svih pristiglih radova na konkursu „Nove uspomene“ formiraju bazu autora koje Metalac u budućnosti može kontaktirati zbog potpisivanja ugovora o daljoj saradnji.

Formular za prijavu možete popuniti na sledećoj adresi http://metalac.mikser.rs/


ADDITIONAL INFORMATION / DODATNE INFORMACIJE: metalac@mikser.rs