Call for Artists: BLACK BOX ART COMPETITION


MIKSER FESTIVAL AND THE FACULTY OF APPLIED ARTS IN BELGRADE ANNOUNCE THE "BLACK BOX" ART COMPETITION / MIKSER FESTIVAL I FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU RASPISUJU UMETNIČKI KONKURS "BLACK BOX" 

Mikser Festival and the Academy of Applied Arts in Belgrade invite authors to participate in the competition for artworks which will be presented at the Mikser Festival, from 25 to 28 May 2017, in Žitomlin silos, at lower Dorćol / Mikser festival i Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu pozivaju autore da učestvuju na konkursu za umetničke radove koji će biti predstavljeni u okviru predstojećeg Mikser festivala, od 25. do 28. maja 2017, u silosima Žitomlina na donjem Dorćolu

ABOUT THE PROJECT / O PROJEKTU

The "Black Box" project was created in 2015 in cooperation of Mikser Festival and Faculty of Applied Arts in Belgrade as a platform to support the development of young artists in the field of fine arts and the presentation of their work to the general public. With a current topic, 100 authors selected by the competition jury gets presented each year./ Projekat “Black Box” nastao je 2015. godine u saradnji Mikser Festivala i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu kao platforma za podršku razvoja mladih autora iz oblasti likovnih umetnosti i prezentacije njihovog stvaralaštva u najširoj javnosti. Uz aktuelnu temu, svake godine predstavlja se 100 autora odabranih na konkursu od strane stručnog žirija.

The aim of the project is to emphasize the problem that burdens the young artists in the contemporary social context, to empower them to publicly express their visions and contribute to the solution of social problems, and improve life in the community / Cilj projekta je ukazivanje na problematiku koja opterećuje mlade stvaraoce u savremenom društvenom kontekstu, njihovo osnaživanje da se javno izraze i svojim vizijama doprinesu rešenju društvenih problema, te unapređenju života u zajednici. 

The project highlights the importance of art installations in alternative urban spaces, their accessibility to a wide audience, as well as the connection between artistic practice with other spheres of life - science, technology, economy and society. / Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u alternativnim gradskim prostorima, njihovu dostupnost širokoj publici, kao i povezanosti umetničke prakse sa ostalim sferama života - naukom, tehnologijama, ekonomijom i društvom.

2017 THEME: "FALL TO THE FUTURE" / TEMA 2017: „PAD U BUDUĆNOST“ 


Black Box 2017 probe vision of the near future of the young generation of artists, under the symptomatic title "The Fall to the Future." Maturing on the ruins of an institutional culture, with no new ideas, plans and visions, plunged into complete hibernation, an entire generation found itself in an endless space without perspective, surrounded by walls of inability and limits for creative work. / Black Box 2017 sondira vizije bliske budućnosti mlade generacije umetnika, pod simptomatičnim naslovom „Pad u budućnost“. Stasavajući na razvalinama institucionalne kulture koja je, bez svežih ideja, planova i vizije, zaronila u potpunu hibernaciju, čitava jedna generacija našla se u bezizlaznom prostoru bez perspektiva, opasana zidovima nemogućnosti i ograničenjima za stvaralački rad. "Black Box" is a synonym for narrowness, but also a chance to accumulate energy necessary for the demolition of the walls. What awaits us behind them is a complete mystery. Is it an inevitable chasm, to which we are giving ourselves in to, in the free fall, or the tomorrow, sufficiently uncertain leaving the a chance for open scenarios for whose denouement we have to take far more ambitious role than a mere observer? Behind the wall is definitely the future, what kind, we'll find out at the Mikser Festival. Crna kutija“ je sinonim za skučenost, ali i šansa za akumuliranje energije neophodne za rušenje zidova. Šta nas čeka iza zidova, potpuna je nepoznanica. Da li sasvim izvesna provalija kojoj se prepuštamo slobodnim padom ili sutrašnjica dovoljno neizvesna da ostavlja šansu otvorenim scenarijima u čijim raspletima moramo uzeti daleko ambiciozniju ulogu od pukog posmatrača? Iza zida je svakako budućnost, kakva, saznaćemo na Mikser Festivalu. Black Box competition invites artists to anticipate the state of the society and the events that follow, defining their position in such a future. The dichotomy that carries this year's slogan: "The Fall to the Future" reflects the main objectives of the competition - raising questions about the relationship of young people towards the circumstances that seemingly they can not influence, and provoking the proactive attitude that is able to initiate change. Black Box Konkurs poziva umetnike da anticipiraju stanje društva i događaje koji slede, definišući svoju poziciju u takvoj budućnosti. Dihotomija koju nosi ovogodišnji slogan: „Pad u budućnost“ odražava glavne ciljeve konkursa - otvaranje pitanja o odnosu mladih prema okolnostima na koje naizgled ne mogu da utiču, te provociranje proaktivnog stava koji je u stanju da pokrene promene. 

THE SUBJECT OF THE COMPETITION / PREDMET KONKURSA 


Artists are invited to respond to the theme of the competition through the micro-artistic interventions on a very limited given space of a black cube, and based on the anatomy of personal intimate visions, to contribute to open a wider subject about possible alternative scenarios for the collective well-being. There is no limit in selection of artistic techniques, but it is desirable to deliver ideas as premiere concepts. / Umetnici su pozvani da odgovore na temu konkursa kroz mikro-umetničke intervencije na veoma ograničenom zadatom prostoru crne kocke, i na osnovu anatomije ličnih, intimnih vizija doprinesu da se otvori šira tema o mogućim alternativnim scenarijima za kolektivni boljitak. Ne postoji ograničenje u odabiru umetničke tehnike, ali je poželjno da dostavljena rešenja budu premijerni koncepti.

THE JURY / ŽIRI

Marko Lađušić - Full Professor at Faculty of Applied Arts in Belgrade / Redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, Beograd 
Melinda Kostelac - Docent Vice Dean, Academy of Applied Arts, Rijeka / Docent Prodekan, Akademija Primenjenih umjetnosti, Rijeka
Dejan Miljković – Full Professor at Faculty of Architecture in Belgrade / Redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Beograd

TECHNICAL DESCRIPTION / TEHNIČKI OPIS

Collective setup consists of 100 black boxes of rigid material, the size of 60x60x60cm, which are the subject of individual intervention of the artist and together make up the macro-installation in an industrial complex Žitomlin, available mass public festivals mixer. / Kolektivna postavka sastoji se od 100 crnih kutija od čvrstog materijala, veličine 60x60x60cm, koje su predmet individualnih intervencija umetnika i zajedno čine makro-instalaciju u industrijskom kompleksu Žitomlin, dostupnu masovnoj publici Mikser festivala. / Depending on the nature of the work, the boxes will be placed on mobile carriers, fixed to the walls or draped in space. In consultation with the artists, the works will be arranged at defined positions in the open and in the industrial area of the silo. Projects can be realized whiting the box, or treat the box as a containing object of the work, including the performances that treat the black box/es as the element of scenery, with a conceptually different approaches to their content (by opening one side, perceiving through the openings, through video and audio recording, etc.). / U zavisnosti od prirode rada, kutije će biti postavljene na pokretne nosače, fiksirane na zidove ili razapete u prostoru. U dogovoru sa umetnicima, radovi će biti raspoređeni na definisanim pozicijama na otvorenom i u industrijskom prostoru silosa. Radovi mogu biti realizovani unutar kutije, ili tretirati kocku kao objekat sadržan u radu, uključujući i performance koji crnu kutiju ili više njih tretiraju kao elemente scene, sa koncepcijski različito osmišljenim pristupima njihovom sadržaju (otvaranjem jedne stranice kutije, sagledavanjem kroz otvor, putem video i audio zapisa, itd.)

DEADLINES / ROKOVI

The competition is open until 30 April 2017. /  Konkurs je otvoren do 30. aprila 2017. godine.

Competition results will be published on the website www.mikser.rs / Rezultati konkursa biće objavljeni na web stranici www.mikser.rs

In the period since the declaration of results, until the beginning of Mikser Festival, selected authors will participate in the development workshops in cooperation with the mentors of the "Black Box". / U periodu od proglašenja rezultata do početka Mikser festivala izabrani autori će učestvovati na razvojnim radionicama u saradnji sa mentorima projekta “Black Box”.

Duration of the exhibition within the Mikser Festival: 25th - 28th May, 2017 / Trajanje izložbe u okviru Mikser festivala: 25. - 28. maj, 2017. godine 

APPLICATION / PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

The competition is open to all artists, regardless of their status and formal education. Applicants may be individuals or groups of authors. Each candidate/group may submit multiple works as a separate application. Applications can be submitted by filling out an electronic form available at blackbox.mikser.rs which will be active until 30 April 2017 midnight, with the submission of the project description, technical characteristics and visual/audio materials, drawings, sketches, etc. illustrating the work. By entering the contest, candidates confirm that they are the authors of all the accompanying projects and/or sketches, and that MIKSER has the right to publish the attached projects and/or drawings through all communication channels. / Konkurs je otvoren za sve umetnike, bez obzira na status i formalno obrazovanje. Kandidati mogu biti pojedinci ili grupa autora. Svaki kandidat/grupa može dostaviti više radova kao posebne prijave. Prijave se vrše popunjavanjem elektronskog formulara dostupnog na adresi blackbox.mikser.rs koji će biti aktivan do 30. aprila 2017. godine u ponoć, uz dostavljanje opisa projekta, tehničkih karakteristika i vizuelnih/audio materijala, crteža, skica, itd. koje ilustruju rad. Prijavom na konkurs kandidati potvrđuju da su autori svih priloženih radova i/ili skica i da MIKSER ima pravo objavljivanja priloženih radova i/ili skica na svim komunikacionim kanalima.

AWARD / NAGRADA

The works selected in the competition will be exhibited within a collective exhibition "Black Box: The Fall to the Future" at the Mikser Festival 2017, from 25 to 28 May. In addition to participation in the central art exhibition of Mikser Festival 2017, award-winning authors will have the opportunity to present their creative work to the public and colleagues through talks program at Mikser Festival.Edu Zone / Radovi odabrani na konkursu biće izloženi u okviru kolektivne izložbe “Black Box: Pad u budućnost” na Mikser festivalu 2017. godine, u periodu od 25. do 28. maja. Pored učešća u centralnoj umetničkoj izložbi Mikser Festivala 2017, nagrađeni autori imaće priliku i da svoj stvaralački opus predstave javnosti i kolegama, tokom razgovora u okviru Edu zone Mikser festivala.

THE CHIEF EXHIBITION CURATOR / GLAVNI KUSTOS IZLOŽBE

Marko Lađušić

PROJECT COLLABORATORS / SARADNICI NA PROJEKTU:

Marko Stanković
Irena Hadži-Đorđević
Ana Čarapina

ORGANIZERS / ORGANIZATORI

Mikser
www.mikser.rs

Faculty of Applied Arts in Belgrade / Fakultet Primenjenih Umetnosti u Beogradu
www.fpu.bg.ac.rs

MORE INFO / VIŠE INFORMACIJA:
blackbox@mikser.rs


APPLICATION FORM / KONKURSNI FORMULAR: 
http://blackbox.mikser.rs/

No comments:

Post a Comment

Share thoughts/opinions on the topic (non related posts and adds, will not be published - Comment Moderation)