Call for Graphics & Illustrators KUĆA ZA SVE NAŠE LJUDE

KUĆA ZA SVE NAŠE LJUDE | Regional Call for for the facade graphics / Regionalni konkurs za grafički dizajn fasade 
Mikser Festival & Mikser House Sarajevo, along with Youth Employment Project (YEP), and the support of the Swiss Government, invites graphic designers and illustrators from the former Yugoslavia to participate in the competition for the graphic design of the facade of the future regional cultural center Mikser House which opens on September 9. in Sarajevo / Mikser Festival i Mikser House Sarajevo, Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske, pozivaju grafičke dizajnere i ilustratore sa područja bivše Jugoslavije da učestvuju na konkursu za grafički dizajn fasade budućeg regionalnog kulturnog centra Mikser House koji se otvara 9.septembra.2017. godine u Sarajevu

ABOUT / O PROJEKTU

The competition aims to create new opportunities for professional realization of creative talents from the Balkans and the promotion of graphic design as a discipline beyond the expected media, in an urban area. Authors are invited to come up with a creative solution to the facade of an abandoned factory hall that will be transformed, through reuse, into a "factory of culture", and contribute to the revitalization of the neighborhood Pofalići, ensuring that the solutions reflect the core values advocated by the Cultural Center "Mikser House": multidisciplinary approach, multiculturalism, urban spirit, linking the region through culture, the idea of an open society for everyone. / Konkurs ima za cilj kreiranje novih mogućnosti za profesionalno ostvarenje kreativnih talenata sa Balkana i promovisanje grafičkog dizajna kao discipline izvan očekivanih medija, u urbanom prostoru. Autori se pozivaju da osmisle kreativno rešenje za fasadu napuštene fabričke hale koja će se novom namenom transformisati u “fabriku kulture”, i doprinesu revitalizaciji kvarta Pofalići, vodeći računa da svojim rešenjima reflektuju glavne vrednosti koje zagovara kulturni centar “Mikser House”: multidisciplinarnost, multikulturalnost, urbani duh, povezivanje regiona kulturom, ideju otvorenog društva za sve.

MIKSER HOUSE SARAJEVO

Mikser House is an independent cultural center that combines artistic, social, educational and commercial activities in the area of revitalized industrial heritage. The programs are devoted to the development of local talents and creative sector of the Balkans, as well as the affirmation of multiculturalism, social activism and sustainable model of development of the city. Mikser House brings together artists and professionals from across the region, and represents the meeting point people, architects, designers, artists, musicians, companies, civil society, public institutions, media, international and local communities. After five years of work in the Belgrade neighborhood of Savamala during which it was held more than 1500 cultural events with more than a million visitors, Mikser House opens its regional center in an industrial neighborhood Pofalići in Sarajevo, 9 September, 2017 / Mikser House je nezavisni kulturni centar koji spaja umetničke, društvene, edukativne i komercijalne aktivnosti u prostoru revitalizovanog industrijskog nasleđa. Programi su posvećeni razvoju lokalnih talenata i kreativnog sektora Balkana, kao i afirmaciji multikulturalnosti, društvenog aktivizma i održivih modela razvoja grada. Mikser House okuplja stvaraoce i stručnjake iz celog regiona, i predstavlja mesto susreta građana, arhitekata, dizajnera, umetnika, muzičara, kompanija, civilnog sektora, javnih institucija, medija, međunarodne i lokalne zajednice. Nakon pet godina rada u beogradskom kvartu Savamala tokom kojih je održano preko 1500 kulturnih događaja sa više od million posetilaca, Mikser House otvara vrata svog regionalnog centra u industrijskom kvartu Pofalići u Sarajevu, 9. septembra, 2017. godine.

THE JURY / ŽIRI

Mirko Ilić, Illustrator and graphic designer / professor at the New York School of Visual Arts SVA
Mirko Ilić, illustrator i grafički dizajner / profesor, Škola vizuelnih umetnosti, Njujork 

Bojan Hadžihalilović, graphic designer / professor, Academy of Fine Arts, Sarajevo
Bojan Hadžihalilović, grafički dizajner / profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo

Maja Lalić, architect and urbanist / creative director of Mikser House, Belgrade
Maja Lalić, arhitekta i urbanista / kreativni direktor Mikser House, Beograd

AWARDS / NAGRADE

FIRST ROUND: 20 finalists / PRVI KRUG: 20 finalista

In the first round, the jury will select the finalists, whose work will be presented to the public in the form of the collective exhibition "Kuća za sve naše ljude" at the Mikser Festival 2017 in Belgrade, from 25 to 28 May. After opening the Mikser House in Sarajevo, the exhibition will be presented to the Sarajevo audience. / U prvom krugu žiriranja, žiri će odabrati finaliste konkursa čiji će radovi biti predstavljeni javnosti u vidu kolektivne izložbe “Kuća za sve naše ljude” na Mikser festivalu 2017 u Beogradu, u periodu od 25. do 28. maja. Nakon otvaranja Mikser House-a u Sarajevu, izložba će biti predstavljena i sarajevskoj publici. 

In addition to participation in the exhibition, the authors selected in the first round of the competition will have the opportunity to attend mentored workshops and lectures at the Festival. Interested finalists will have the opportunity in the future to participate in the programs of professional development and public presentation of works to potential customers (speed dating, career days), which will be held at Mikser House in Sarajevo after the opening of the center, as well as to present their work to the Mikser House management- with the goal to hire a graphic designer as a part of the creative team of the new cultural center in Sarajevo. / Pored učešća na izložbi, autori odabrani u prvom krugu konkursa imaće priliku da pohađaju mentorisane radionice i prisustvuju stručnim predavanjima na Mikser festivalu. Zainteresovani finalisti će imati priliku da u budućnosti učestvuju u programima profesionalnog usavršavanja i javnog predstavljanja radovapotencijalnim klijentima (speed dating, career days) koji će biti organizovani u Mikser House-u Sarajevu nakon otvaranja centra, kao i da svoj rad predstave upravi Mikser House-a sa ciljem zaposlenja na poziciji grafičkog dizajnera unutar kreativnog tima novog kulturnog centra u Sarajevu.  

All participants of the exhibition will be awarded special prizes. / Svim učesnicima izložbe biće uručena specijalna priznanja.

SECOND ROUND: Three main awards and Mikser Festival 2017 Audience Award
DRUGI KRUG: Tri glavne nagrade i Nagrada publike Mikser Festivala 2017

At the closing of the exhibition, the jury will declare the winners and award the top three prizes of the competition, as well as the Mikser Festival 2017. Audience Award / Na zatvaranju izložbe, žiri će proglasiti dobitnike i dodeliti prve tri nagrade konkursa, kao i Nagradu publike Mikser Festivala 2017.

MORE INFO: / VIŠE INFORMACIJA:
sarajevo@mikser.rs

APPLICATION FORM / FORMULAR ZA PRIJAVU:

No comments:

Post a Comment

Share thoughts/opinions on the topic (non related posts and adds, will not be published - Comment Moderation)